Lục bình bê tông 10x10x55cm

  • Kích thước: 10x10x55cm
  • Trọng lượng: 6kg/cây
  • Số lượng cây/ md: 6