Lục bình bê tông LB09 10x10x40cm

  • Kích thướt: 10x10x40cm
  • Trọng lượng: 5kg/cây
  • Số lượng cây/ md: 6