Ngói lợp Thái Lan SCG – M003

  • Kích thước toàn bộ: 330 x 420 mm
  • Độ dốc tối thiểu: 17 độ
  • Độ dốc tối đa: 90 độ
  • Độ dốc tối ưu: 30 độ – 35 độ
  • Phần phủ (chồng mí) tối thiểu: 80 mm
  • Khoảng cách mè cho phép: 320 – 340 mm
  • Số lượng viên/m2: 9,8 – 10,2 viên, tùy vào thiết kế mái và khoảng cách mè
  • Trọng lượng (xấp xỉ): 4 kg/viên