Ngói nhật Nakamura N01

  • Mã: N01
  • Kích thước toàn bộ: 335 x 424 mm
  • Kích thước sau khi lợp: 303 x 363 mm
  • Trọng lượng viên: 3,2 kg (ngói sóng nhỏ), 3,4 kg (ngói sóng lớn)
  • Định lượng: 9 v/m2 (ngói sóng lớn), 9.3 v/m2 (ngói sóng nhỏ)
  • Trọng lượng theo m2: 30,4 – 30,6 kg/m2