Ngói nhật Nakamura N02

  • Mã: N02
  • Kích thước toàn bộ: 335 x 424 mm
  • Kích thước sau khi lợp: 303 x 363 mm
  • Trọng lượng viên: 3,2 kg (ngói sóng nhỏ), 3,4 kg (ngói sóng lớn)
  • Định lượng: 9 v/m2 (ngói sóng lớn), 9.3 v/m2 (ngói sóng nhỏ)