Gạch thẻ Đất Việt đỏ thẩm 24x6cm

  • Kích thước:
    DV01L1: 240x 60 x9,
    DV01L2: 240x68x9
  • Khối lượng: (Kg/Viên – Kg/pc): 0,26; 0,3
  • Màu sắc: Đỏ thẩm (BURGUNDY)