Đá ghép xanh vàng Đà Nẵng 10x50cm

  • Tên đá: đá ghép tẩy xanh
  • Chủng loại: đá ghép
  • Kích thước viên: 10x50cm
  • Số lượng: 20 viên/m2.