Đá ghép xanh Đà Nẵng 10x50cm

  • Tên đá: đá ghép xanh Đà Nẵng
  • Chủng loại: đá ghép
  • Kích thước viên: 10x50x2 cm (RxDxC).
  • Số lượng: 20 viên/m2.